Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Informacja

Informacja dla osób z dysfunkcją słuchu

Zgodnie z treścią art. 9 ust.1 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r. Nr 209, poz.1243) informuje się, że w Straży Miejskiej w Kwidzynie dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się osób niesłyszących lub słabosłyszących w postaci: - poczty elektronicznej na adres: strazmiejska@kwidzyn.pl, - przesyłania informacji faxem na nr: 55 261 08 98 - korespondencji pisemnej na adres: Straż Miejska w Kwidzynie, ul. Warsz...

Utworzony: 2021-09-10 | Zmodyfikowany: 2021-09-10 10:49

2. Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

1. Straż Miejska w Kwidzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Straży Miejskiej w Kwidzynie. Data publikacji strony internetowej: 2005-03-25 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-24 2. Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest zgo...

Utworzony: 2021-03-29 | Zmodyfikowany: 2021-03-29 13:07

3. Sprawozdania finansowe

Informacja dotycząca sprawozdania jednostki za 2018 rok.

Komendant Straży Miejskiej w Kwidzynie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 us. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę po za granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. z...

Utworzony: 2019-05-24 | Zmodyfikowany: 2019-05-24 09:42

4. Informacje ogólne

Informacje ogólne

Straż Miejska Kwidzyn (jednostka budżetowa) Komendant: Robert Czekajski Zastępca Komendanta: _ Kontakt: ul. Warszawska 14, 82-500 Kwidzyn tel. 55 261 08 99, tel/fax. 55 261 08 98 TELEFON ALARMOWY 986 e-mail: strazmiejska@kwidzyn.pl ePUAP: /smkwidzyn1/SkrytkaESP Dane do faktur i umów: Miasto Kwidzyn - Straż Miejska w Kwidzynie, ul. Warszawska 14 NIP 5811956166 ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn NIP: REGON 581-17-63-585 170410453 Akt powołania: Zarządzenie Nr 2/91 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dn...

Utworzony: 2005-03-25 | Zmodyfikowany: 2019-02-01 12:45

5. Księgowość

Księgowość

Księgowość Nazwa Centrum Administracji Szkół w Kwidzynie Adres/kontakt 82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 19 tel.(55) 646 47 69 tel./fax (55) 646 47 69, - dział księgowości - (55) 646 47 774, - dział kadr - (55) 646 47 71, - dział płac - (55) 646 47 72, adres e-mail: cas@kwidzyn.pl Zakres obowiązków Księgowość Płace. Kadry

Utworzony: 2005-04-18 | Zmodyfikowany: 2017-02-13 09:15

6. Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Komendant Straży Miejskiej w Kwidzynie - przyjmowanie skarg i wniosków. Pn- pt w godz. 9-14, tel. 55 261 08 99 lub osobiście Dyżurny Komendy Straży Miejskiej w Kwidzynie - przyjmowanie zgłoszeń i interwencje Całodobowo, przez wszystkie dni tygodnia, tel. 986 lub osobiście w Komendzie Straży Miejskiej w Kwidzynie, ul. Warszawska 14

Utworzony: 2005-05-09 | Zmodyfikowany: 2015-05-18 08:41

7. Strażnicy Miejscy

artykuł ID = 31 (bez tytułu)

Uprawnienia strażników miejskich Udzielanie pouczeń. Legitymowanie osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości. Ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji. Nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Doko...

Utworzony: 2005-04-18 | Zmodyfikowany: 2015-05-18 08:38

8. Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - usługi

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług ochroniarskich polegających na ochronie imprez masowych i rekreacyjnych organizowanych przez miasto Kwidzyn w roku 2013: Majówka rockowa - Juwenalia 24.05.2013.; Dni Kwidzyna 2012 - 15-16.06.2013; Cud nad Wisłą - 15.08.2013.; Pożegnanie lata - 22.09.2013.; Życzenia noworoczne z pokazem sztucznych ogni - 31.12.2013. Ogłoszenie o Zamówieniu jest dostępne na Portalu Urzędu zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) pod numerem 116410-2013 z dnia 25.03.2...

Utworzony: 2013-03-25 | Zmodyfikowany: 2013-03-25 09:31

9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zapewn...

Informacja w załączniku

Utworzony: 2012-04-11 | Zmodyfikowany: 2012-04-11 12:48

10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja została umieszona w załączniku (plik do pobrania .pdf)

Utworzony: 2011-10-04 | Zmodyfikowany: 2011-10-04 08:55

11. Komendant

Komendant

Komendant Imię i Nazwisko: Robert Czekajski Wykształcenie: wyższe Kompetencje: Planowanie i organizowanie działalności. Nadzorowanie i kontrola realizacji zadań. Zarządzanie mieniem. Reprezentowanie Komendy Straży Miejskiej w Kwidzynie.

Utworzony: 2005-03-25 | Zmodyfikowany: 2009-12-23 09:46

12. Strona Główna

Witamy!

KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ w Kwidzynie

Utworzony: 2005-03-25 | Zmodyfikowany: 2009-04-23 08:49

13. Redakcja Biuletynu

artykuł ID = 40 (bez tytułu)

Redakcja biuletynu Zbigniew Szczepański

Utworzony: 2005-05-09 | Zmodyfikowany: 2009-04-23 08:47

14. Budżet

artykuł ID = 36 (bez tytułu)

Budżet jednostki Składa się w całości z dotacji samorządu miejskiego Kwidzyn.

Utworzony: 2005-05-09 | Zmodyfikowany: 2009-04-23 08:46

15. Majątek

artykuł ID = 38 (bez tytułu)

Majątek jakim dysponuje Straż Miejska w Kwidzynie - Samochody - Motocykle - Sprzet komputerowy - Sprzęt biurowy - Środki łączności (radiotelefony) - Sprzęt do monitoringu wizyjnego

Utworzony: 2005-05-09 | Zmodyfikowany: 2009-04-23 08:46

16. Prowadzone Rejestry, Ewidencje, Archiwa

artykuł ID = 39 (bez tytułu)

Prowadzone rejestry i ewidencje - Rejstr Spraw o wykroczenia - Ewidencja osób ukrananych mandatem karnym

Utworzony: 2005-05-09 | Zmodyfikowany: 2009-04-23 08:46

17. Ustawa

artykuł ID = 33 (bez tytułu)

Dz.U.97.123.779 2002-10-27 zm. Dz.U.02.113.984 art.78 2004-01-25 zm. Dz.U.03.130.1190 art.1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. (Dz. U. z dnia 9 października 1997 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Do ochrony porządku publicznego na terenie gminy może być utworzona samorządowa umundurowana formacja - straż gminna, zwana dalej "strażą". 2. Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw o...

Utworzony: 2005-05-09 | Zmodyfikowany: 2009-04-23 08:45

18. Regulamin

artykuł ID = 35 (bez tytułu)

UCHWAŁA Nr XI/97/2003 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Kwidzynie. (Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123 poz. 779), w związku z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806) uchwala się co następuje: § 1. Nadaje się...

Utworzony: 2005-05-09 | Zmodyfikowany: 2009-04-23 08:45

19. Organizacja

Organizacja

Komendant Straży Miejskiej - podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta i działa w jego imieniu. Z-ca Komendnta Straży Miejskiej - w casie nieobecności Komendanta pełni jego obowiązki. Dyżurny Straży Miejskiej - kieruje pracą funkcjonariuszy straży.

Utworzony: 2005-04-18 | Zmodyfikowany: 2009-04-23 08:43

20. Przedmiot działania

Przedmiot działania

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych...

Utworzony: 2005-04-18 | Zmodyfikowany: 2009-04-23 08:42