artykuł nr 1

Deklaracja dostępności

1. Straż Miejska w Kwidzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Straży Miejskiej w Kwidzynie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2005-03-25
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-24

2. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29

3. Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

4. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Robert Czekajski – Komendanta Straży Miejskiej w Kwidzynie
 • E-mail: strazmiejska@kwidzyn.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

5. Dostępność architektoniczna

 • Budynek ul. Warszawska 14 - wejście od strony ulicy jest usytuowane ok. 60 cm nad powierzchnią chodnika i jest po schodach (3 stopnie). Nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe do klatki schodowej, podwójne skrzydła od 70 do 110 cm. W klatce schodowej są trzy schody na (ok 60 cm). Przy okienku Straż Jest dzwonek do wywołania Dyżurnego Straży, który jednocześnie legitymuje każdą wchodząca osobę pod względem charakteru sprawy, z którą zgłasza się petent.
 • Budynek jest trzykondygnacyjny i nie posiada windy, komunikacja z pierwszym piętrem odbywa się po schodach, Komenda Straży znajduje się na parterze budynku.
 • Budynek nie posiada toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada pochylni, platform, nagłośnienia do informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Istnieje możliwość parkowania bezpośrednio wzdłuż ulicy, przed budynkiem jest przystanek autobusowy komunikacji miejskiej.  Wytyczone jest miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 • Wejście do budynku nie jest ograniczone dla osób z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

6. Inne informacje

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się? po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

7. Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.
Łącze do sprawozdania z oceny dostępności strony internetowej: raport.