artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr XI/97/2003

 

Rady Miejskiej w Kwidzynie

 

z dnia 10 lipca 2003 r.

 

w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Kwidzynie.

 

(Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123 poz. 779), w związku z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Nadaje się Straży Miejskiej w Kwidzynie "Regulamin Organizacyjny Straży" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kwidzynie

Załącznik do Uchwały nr XI/97/03

Rady Miejskiej w Kwidzynie

z dnia 10.07.2003 roku 

Regulamin Organizacyjny Straży Miejskiej w Kwidzynie

 

§ 1. Straż Miejska w Kwidzynie działa na podstawie ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 123 poz. 779) zwanej dalej "ustawą" i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

§ 2. Funkcjonariusze Straży Miejskiej wypełniają swoje obowiązki stosownie do roty złożonego ślubowania, zgodnie z art. 26 ustawy.

§ 3. Straż Miejska działa na obszarze administracyjnym miasta Kwidzyn.

§ 4. Czynności związane z naborem funkcjonariuszy Straży Miejskiej prowadzi z upoważnienia Burmistrza Miasta, Komendant Straży Miejskiej. Funkcjonariusz Straży Miejskiej musi spełniać warunki określone w art. 24 ustawy.

 

Rozdział I

 

Struktura Organizacyjna

 

§ 5. Straż Miejska jest jednostką organizacyjną gminy miejskiej Kwidzyn.

§ 6. 1. Straż Miejska jest samorządową, umundurowaną formacją, na czele, której stoi Komendant Straży, podległy bezpośrednio Burmistrzowi Miasta i działający z jego upoważnienia.

2. Komendanta Straży Miejskiej powołuje i odwołuje Burmistrz, po zasięgnięciu opinii Rady Miejskiej.

§ 7. W czasie nieobecności Komendanta, jego obowiązki pełni Zastępca Komendanta.

§ 8. W czasie nieobecności Komendanta i jego Zastępcy pracą funkcjonariuszy kieruje Dyżurny Straży.

 

Rozdział II

 

Zasady wykonywania zadań przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej

 

§ 10. Funkcjonariusze Straży Miejskiej, podczas pełnienia obowiązków służbowych, są zobowiązani do zachowania wzorowej postawy obywatelskiej, godnego reprezentowania miasta i sumiennego wykonania nałożonych na nich zadań, wynikających z roty złożonego ślubowania.

§ 11. 1. Funkcjonariusze Straży Miejskiej przy obejmowaniu służby, zgłaszają swym bezpośrednim przełożonym gotowość do wykonywania zadań służbowych, ustalonych planem służby.

2. Szczegółowe zadania i polecenia funkcjonariusze otrzymują na codziennych odprawach służbowych, w czasie pełnienia służby sporządzają notatki urzędowe i służbowe ze zdarzeń i interwencji wymagających szczegółowego udokumentowania.

3. Po zakończeniu służby funkcjonariusze zdają broń, środki przymusu bezpośredniego i sprzęt łączności.§ 12. Czas pracy pracowników ustala Komendant Straży Miejskiej.

§ 13. W szczególnych wypadkach występowania zagrożeń stanu porządku publicznego, klęsk żywiołowych, ekologicznych, lub w innych uzasadnionych przypadkach dotyczących bezpieczeństwa miasta (akcje ratownicze, szczególne potrzeby pracodawcy), dobowy czas służby może ulec zwiększeniu - ponad normy czasu pracy ustalone w § 12 Regulaminu Pracy Straży Miejskiej w Kwidzynie (art. 133 KP).

§ 14. Szczegółowy zakres zadań Straży Miejskiej określa ustawa i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

 

Rozdział III

 

Podstawowe obowiązki osób funkcyjnych

 

§ 15. 1. Działalnością Straży Miejskiej kieruje Komendant Straży Miejskiej.

2. Komendant Straży Miejskiej jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników komendy.

3. W szczególności do zadań i kompetencji Komendanta Straży należy:

1)  planowanie i organizowanie działalności Straży,

2)  nadzorowanie i kontrola realizacji zadań Straży,

3)  zarządzanie mieniem Straży,

4)  reprezentowanie Straży.

§ 16. Zastępca Komendanta Straży Miejskiej:

1)  podlega bezpośrednio Komendantowi Straży Miejskiej i jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy,

2)  bezpośrednio kieruje pracą Dyżurnego Straży Miejskiej,

3)  koordynuje grafiki pełnienia służb,

4)  wykonuje inne zadania nałożone przez Komendanta Straży Miejskiej.

5)  na czas nieobecności Komendanta Straży Miejskiej wykonuje jego obowiązki.

§ 17. Dyżurny:

1)  w czasie pełnienia służby bezpośrednio kieruje pracą funkcjonariuszy,

2)  wydaje i przyjmuje broń, środki przymusu bezpośredniego oraz środki łączności,

3)  odpowiada za prowadzenie dokumentacji nakazanej instrukcją pełnienia służby,

4)  odpowiada przygotowanie funkcjonariuszy do wykonywania zadań służbowych,

5)  odpowiada za sporządzanie notatek urzędowych i służbowych przez funkcjonariuszy,

6)  odpowiada za wygląd zewnętrzny funkcjonariuszy,

7)  odpowiada za stan dyscypliny podwładnych w czasie pełnienia służby,

8)  wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych.

 

Rozdział IV

 

Postanowienia końcowe

 

§ 18. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu dokonuje się w trybie obowiązującym dla jego nadania.