artykuł nr 1

Informacja dotycząca sprawozdania jednostki za 2018 rok.

 

Komendant Straży Miejskiej w Kwidzynie informuje, że realizując obowiązek wynikający        z § 34 us. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę po za granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zmianami) sprawozdanie finansowe jednostki są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Administracji Szkół w Kwidzynie i są dostępne pod adresem:
http://www.cas-kwidzyn.4bip.pl w zakładce sprawozdania finansowe