artykuł nr 1

Uprawnienia strażników miejskich

  1. Udzielanie pouczeń.
  2. Legitymowanie osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości.
  3. Ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji.
  4. Nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone  w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
  5. Dokonywanie czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
  6. Usuwanie pojazdów i ich unieruchamianie przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym.
  7. Wydawanię poleceń.
  8. Żądanie niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych.
  9. Zwracanie się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.
  10. Obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń  w miejscach publicznych.