artykuł nr 1

Organizacja

  1. Komendant Straży Miejskiej - podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta i działa w jego imieniu.
  2. Z-ca Komendnta Straży Miejskiej - w casie nieobecności Komendanta pełni jego obowiązki.
  3. Dyżurny Straży Miejskiej - kieruje pracą funkcjonariuszy straży.